مرحله 1

دریافت مشخصات از مشترک به صورت آنلاین، تلفنی و یا حضوری

مرحله 2

ارسال فرم دایری خط به مرکز مخابرات و اطلاع رسانی به مشترک برای تکمیل مراحل ثبت نام و امور مالی

مرحله 3

حضور در محل مشترک (به درخواست مشترک) برای راه اندازی نهایی مودم و تحویل سرویس